Bookmark and Share

Pravidla Brdské ligy 2017

Vydáno dne 03. 03. 2017 (1723 x přečteno)

Platné znění pravidel Brdské ligy pro rok 2017.


Pravidla Brdské Ligy v požárním útoku

platná verze pro rok 2017 (poslední změny vyznačeny červeně)

 

I. Nejvyšší orgán Brdské ligy v PÚ

 Rada Brdské ligy je nejvyšším orgánem na soutěži. Sedmičlennou radu volí valná hromada Brdské ligy, na dobu 3 let (tzn. volební období končí max. na konci února 2010, února. 2013 atd.).

 II. Účast

 Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí, na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. Brdská liga je otevřenou mezinárodní soutěží. Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení startovného.

 III. Rozsah soutěže

 Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují pomocí jednotné přihlášky nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem soutěže. V odůvodněných případech mohou přítomní členové Rady BL udělit výjimku a soutěžní družstva budou zařazena na konec startovní listiny. Tato výjimka bude oznámena komentátorovi soutěže a zveřejněna. Startovné uhradí družstvo při prezenci k soutěži. Výše startovného činí 200,-Kč za jedno soutěžní družstvo.

 IV. Termíny a začátky soutěží

 Termíny soutěží se stanovují pomocí dohodovacího řízení a shody organizátorů na valné hromadě ligy. Začátky soutěží jsou stanoveny v sobotu ve 12:00h a v neděli v 10:00h. Poslední závod a závěrečné vyhodnocení ročníku BL proběhne v sobotu.

 V. Způsob provedení požárního útoku a soutěže

 1. Dle platných pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnici hasičských soutěží SH ČMS a pravidel BL na rok 2015, na sklopné terče.
 2. Stroj může být před pokusem nastartován. Požární útok se provádí na dvě hadice B a čtyři hadice C.
 3. Soutěž je dvoukolová a provádí se na dvou stejných soutěžních drahách vedle sebe. V prvním kole mají všechna družstva jeden pokus a na dráhu se řadí podle vylosovaných čísel (lichá čísla nastupují na dráhu 1, sudá čísla na dráhu 2). Podle dosažených časů postupují do kola druhého. U mužů je to osm a u žen čtyři družstva s nejlepším časem, při shodném času rozhoduje čas druhého proudu, a když i ten bude stejný, rozhodne los.
 4. Ve druhém kole provádějí požární útok vždy dvě družstva současně (systém play-off). Lepší z dvojice jde na dráhu 1, horší na dráhu 2.
 5. Pokud se k jednotlivému kolu Brdské ligy zaprezentuje 16 a více mužských družstev, postupuje do vyřazovacích bojů 10 družstev. Prvních 6 družstev, dle dosažených časů po základním kole, bude nasazeno přímo do čtvrtfinále, zbylá 4 družstva umístěná v základním kole na 7-10. místě svedou vzájemný souboj o zbylá dvě umístění ve čtvrtfinále a to v tomto nasazení: 8-9 a 7-10. Vítězné družstvo duelu 8-9 se ve čtvrtfinále utká s vítězem základního kola a bude startovat na základně č. 2. Vítězné družstvo duelu 7-10 se ve čtvrtfinále utká s druhým v pořadí základního kola a bude startovat rovněž na základně č. 2. Ve čtvrtfinále se družstva mužů utkají v tomto nasazení a pořadí: 3-6; 1 a vítěz duelu 8-9; 2 a vítěz duelu 7-10; 4-5. Vítězové těchto dvojic postupují do semifinále, poražení se podle časů seřadí na 5 - 8. místě. Při shodném času rozhoduje čas druhého proudu, pokud bude stejný, rozhoduje čas ze základního kola, pokud i ten bude stejný, rozhoduje čas druhého proudu ze základního kola, pokud i tento bude stejný, rozhoduje los. V semifinále se nejdříve utkají vítězové prvních dvou dvojic (3-6; 1 a vítěz duelu 8-9) a poté druhých dvou dvojic (2 a vítěz duelu 7-10; 4-5). Vítězové postupují do finále, poražení se utkají o třetí místo. Pokud se k jednotlivému kolu Brdské ligy zaprezentuje méně než 16 družstev mužů, soutěž proběhne dle původního klíče pro postup – do čtvrtfinále postupuje prvních 8 družstev dle dosažených časů základního kola a svedou souboje v tomto nasazení a pořadí: 1-8, 4-5, 2-7, 3-6. Vítězové těchto dvojic postupují do semifinále, poražení se podle časů seřadí na 5-8 místě. V semifinále se nejdříve utkají vítězové prvních dvou dvojic (1-8; 4-5) a poté druhých dvou dvojic (2-7; 3-6). Vítězové postupují do finále, poražení se utkají o třetí místo.
 6. Pokud se k jednotlivému kolu Brdské ligy zaprezentuje 9 a více ženských družstev, do vyřazovacích bojů postupuje 6 družstev. První 2 družstva dle dosažených časů po základním kole budou nasazeny přímo do semifinále - družstvo s nejrychlejším dosaženým časem do semifinále č.1 na základnu č.1, družstvo s druhým nejrychlejším časem bude nasazeno do semifinále č.2 na základnu č.1.Družstva umístěná na 3.-6. místě po základním kole se utkají ve čtvrtfinále ve vzájemných soubojích v tomto nasazení: 3.-6. a 4.-5. Vítězné družstvo z prvního souboje postupuje do semifinále č.1 na základnu č.2, vítězné družstvo z druhého souboje postupuje do semifinále č.2 na základnu č.2. O celkovém pořadí poražených družstev rozhoduje dosažený čas ve čtvrtfinále. V případě dosažení shodných časů se postupuje dle platných pravidel BL. Pokud se k jednotlivému kolu Brdské ligy zaprezentuje méně než 9 družstev žen, soutěž proběhne dle původního klíče pro postup - první 4 družstva ze základního kola do semifinále v nasazení 1.-4. a 2.-3., vítězná družstva postupují do finále, poražená družstva se utkají o 3.místo.
 7. Pokud obě družstva ve vzájemném souboji, kdykoli v play-off dosáhnou neplatného pokusu, rozhodne čas z předchozího kola, pokud bude stejný, rozhodne čas druhého proudu z předchozího kola, pokud i ten bude stejný, rozhodne los.
 8. Pokud obě družstva ve vzájemném souboji, kdykoli v play-off dosáhnou stejného času, rozhodne čas druhého proudu, pokud bude stejný, rozhodne čas z předchozího kola, pokud i ten bude stejný, rozhodne čas druhého proudu z předchozího kola, pokud i ten bude stejný, rozhodne los.

 VI. Technické podmínky

 Stroj:

 1. Přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a zpětnou klapkou. Ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem.
 2. Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě vyrobeném výrobcem.
 3. Na šroubení víka čerpadla musí být nejméně 2,5 závitu. Šroubovací nástavec na šroubení víka čerpadla (redukce) je povolen.

Sání:

 1. 2x savice délky 2,5 m ±5 cm, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm. Lze použít savice s "O" kroužky.
 2. Šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 závitu.
 3. Délkou savice se rozumí vzdálenost mezi konci pevných částí savice (koncovek).
 4. Koncovky nesmí mít vodící náběh delší než 35mm (na straně se závitem se délka náběhu měří včetně závitu, na straně s matkou se délka náběhu měří od hrany drážky pro těsnění).
 5. Koš s funkční klapkou a ovládáním klapky umístěným vně pláště vycházející ze schváleného typu. Šroubení koše musí mít nejméně 2,5 závitu. Maximální světlost oka je 10x10mm. Koš nesmí mít vodící náběh delší než 35mm včetně závitu. Na základě vystaveného dokladu o shodě je možné také použít plastový koš produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 TURBO.
 6. Koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení, savice musí být sešroubovány.
 7. Pokus je neplatný, dotkne-li se koš vodního zdroje před našroubováním na savici.
 8. Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje.
 9. Přívodní vedení se smí rozpojit až na pokyn rozhodčího.
 10. Podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o maximální tloušťce 10 mm.

Útočné vedení:

 1. Plošné měření se provede dle dodaného jednotného přípravku. Hadice "C" min. šířka 65 mm, hadice "B" min. šířka 100 mm. Délka hadic 20 m s tolerancí ± 1 m. Délka hadice se měří včetně půlspojek (bez ozubů)
 2. Kontrolu šíře všech hadic provede rozhodčí před provedením útoku, před položením hadic na základnu.
 3. Kontrola délky hadic se provede ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo měření vyzvaní soutěžící.
 4. Lze použít pojistky proti rozpojení hadic.
 5. Mezi ozuby půlspojek musí projít plechový přípravek (tloušťky max. 1 mm).
 6. Rozdělovač s funkčními uzávěry bez jejich zajištění.
 7. Proudnice vlastní, průměr výstřikové trubice 12,5 - 13 mm. Proudnice se může dotýkat země.
 8. Čára nástřiku a plocha za čárou nástřiku je nedotknutelná. Čárou stříkání se rozumí čára o výšce max.20mm nad zemí a délce min. 10m.

Ústroj a výstroj soutěžících:

 1. Na nástup před zahájením soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v minimálním počtu 4 členů, ústroj družstva jednotná - pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový stejnokroj.
 2. Na nástup k vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v minimálním počtu 4 členů, ústroj družstva jednotná – pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový stejnokroj. Pro bodovaná umístění vystoupí vždy 4 členové družstva před ostatní nastoupená družstva a převezmou ocenění. Při porušení tohoto pravidla dojde ke ztrátě získaných bodů z dané soutěže. Ze slavnostního nástupu a ze slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se každé družstvo může v průběhu sezóny omluvit a to maximálně 3x radě BL.
 3. K provedení požárního útoku jednotná ústroj - tričko musí být zastrčené do kalhot.
 4. Obuv pracovní nebo sportovní dle pravidel PS, pravidlo č. 50.
 5. Podrážka sportovní obuvi může mít drážky, plastické švy, vroubkování nebo výstupky o max. hloubce 5 mm, pokud jsou všechny zhotoveny ze stejného nebo podobného materiálu jako základní podrážka.
 6. Připouští se tretry s max. délkou hřebů 6mm.
 7. Kopačky se nepřipouštějí.
 8. Opasek lehký dle pravidel PS, pravidlo č.50, bod 6.
 9. Ochranná přilba schváleného typu dle pravidel PS (bez jakýchkoliv dodatečných úprav).

Soutěžní dráhy:

 1. Dle pravidel PS na 2 hadice B.
 2. Značky na drahách jednotné (družstva nesmí používat vlastní).
 3. Umístění značek: na středové ose dráhy, 2x po 18m od nástřikové čáry a 1x 18m od středu základny.
 4. Rozměry terčů - nástřiková deska (500x500mm), průměr otvoru 50 mm, středící kruh o průměru 150 mm, výška středu otvoru nad zemí 1600 mm. Tuhost terčů musí dosahovat 10 kg ± 1 kg.
 5. Čára stříkání představuje pomyslnou zeď, která je nedotknutelná. Závodník nesmí čáru stříkání a prostor nad ní přesáhnout žádnou částí těla nebo výstroje, v opačném případě bude pokus soutěžního družstva označen za neplatný.
 6. Nádrž na vodu musí mít stěny vysoké 0,8 m, šířku min. 0,9 m a nejmenší obsah vody 1000 l, kraje musí být bez ostrých hran, nádrž bez uší a madel. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny.
 7. Označení drah: Dráha č.1 je vždy na levé straně ve směru běhu k terčům. Dráha č.2 je vždy na pravé straně ve směru běhu k terčům.

Jiná ustanovení:

 1. Délka přípravy na základně, dle počtu přihlášených družstev, min. 3 minuty, max. 5 minut. Čas bude upřesněn při nástupu. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a přístupu k ní a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu není-li uvolněn přístup k ní.
 2. V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.
 3. Na základně je startování stroje povoleno pouze na povel rozhodčího.
 4. Připravenost základny při startu osvědčí rozhodčí zvednutím praporku, od tohoto momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího. Svolení (do časového limitu) se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu základny. Bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „Na místa, připravte se!", končí stanovený limitní čas na přípravu prvního startu (a to i před jeho naplněním) a jakékoli překročení startovní čáry, od počátku tohoto povelu, je bráno jako špatný start. Od počátku uvedeného povelu je základna uzavřena (platí i pro případný opakovaný start).
 5. Možnost znovuotevření základny je pouze při technické závadě na straně rozhodčích či pořadatele, nebo při přerušení pokusu Radou BL, a to na dobu nejvýše do 1 minuty od znovuotevření základny.
 6. Dojde-li k pádu nářadí na základně po jejím uzavření (od počátku povelu „Na místa, připravte se!") nebo po vypršení časového limitu pro přípravu základny, bude pokus přesto odstartován.
 7. Žádný soutěžící na jedné soutěži, nesmí startovat více jak v jednom družstvu. V případě zranění může Rada BL udělit výjimku - pokud družstvo postoupí ze základního kola do play-off a dojde v týmu ke zranění, může si zapůjčit závodníka z družstva, které nepostoupilo. Tuto skutečnost družstvo oznámí členovi Rady BL nejpozději 5 min před zahájením druhého kola a zapůjčený závodník startuje v dresu mateřského družstva.
 8. Za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace.
 9. Všichni rozhodčí budou označeni reflexní vestou nebo budou oblečeni ve stejnokroji.
 10. Dojde-li v duelu ke zmatečnému startu z důvodu selhání techniky, lidského faktoru aj. a i přesto jedno z družstev dokončí svůj pokus, má možnost volby zda si ponechá zaznamenaný čas nebo bude svůj pokus opakovat. O verdiktu zda-li se jedná o zmatečný start rozhoduje hlavní rozhodčí.

VII. Měření času

 1. Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou.
 2. Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa a oba dva terče na dráze.
 3. Umístění družstev se bude posuzovat podle dosaženého času, na dvě desetinná místa.
 4. Časomíra musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí nebo monitorem.
 5. Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. Opakování pokusu bude po dohodě s radou BL vloženo do startovní listiny.
 6. Při selhání časomíry je povinností pořadatele zajistit náhradní časomíru a její zprovoznění do 30 minut. Pokud tato podmínka nebude dodržena, závod bude doměřen stopkami a výsledky nebudou započteny do bodování BL.

VIII. Startování

 1. Povely „Na místa, připravte se!", „Pozor!", výstřel. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.).
 2. Startování musí být prováděno startovací pistolí.
 3. Při špatném startu je družstvo vráceno klaksonem pomocného startéra nebo dvoj výstřelem hlavního startéra a bude na špatný start upozorněno startérem.
 4. K dosažení maximální objektivity je povinně zavedena pozice pomocného startéra, který na úrovni startovní čáry sleduje a hlídá případný pohyb soutěžících mezi povelem „Pozor!" a startovním výstřelem a předčasný start.
 5. Rozhodčí základny může být zároveň pomocným startérem.
 6. Rozšiřující funkce Pomocného startéra při startu v základním kole i v duelu: Při povelu "Na místa, připravte se!" hlídá přípravu družstva ke startu, do doby, kdy družstvo stojí bez hnutí a je tedy připraveno k provedení požárního útoku - poté "signalizuje" Hlavnímu startérovi, že družstvo je připraveno. Po signalizaci Pomocného startéra může Hlavní startér vydat povel "Pozor!" a výstřel.

IX. Vedoucí družstva

 1. Vedoucí družstva, označený reflexní vestou, může stát poblíž soutěžního stroje a v případě nutnosti zasáhnout. Tento zásah však vede k diskvalifikaci družstva.
 2. Pouze u družstev žen je povolena pomoc při umístění stroje na základnu a pomoc při nastartování stroje. Jakákoli další pomoc vede k diskvalifikaci družstva.

 X. Hodnocení jednotlivých soutěží

 Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení BL takto:

 

MUŽI

 

ŽENY

 

 

 

 

 

 

 

1. místo

 

20b

1. místo

 

12b

 

 

 

 

 

 

2. místo

 

17b

2. místo

 

10b

 

 

 

 

 

 

3. místo

 

15b

3. místo

 

8b

 

 

 

 

 

 

4. místo

 

13b

4. místo

 

6b

 

 

 

 

 

 

5. místo

 

11b

5. místo

 

4b

 

 

 

 

 

 

6. místo

 

10b

6. místo

 

3b

 

 

 

 

 

 

7. místo

 

9b

7. místo

 

2b

 

 

 

 

 

 

8. místo

 

8b

8. místo

 

1b

 

 

 

 

 

 

9. místo

 

7b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. místo

 

6b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. místo

 

5b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. místo

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. místo

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. místo

 

2b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. místo

 

1b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Celkové vyhodnocení Brdské Ligy

 1. Zpracovávání výsledků a celkové vyhodnocení provede rada BL ihned po skončení poslední soutěže.
 2. Do celkového hodnocení se družstvu započítávají body ze všech soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění, a pokud i ten je stejný, rozhodne lepší čas dosažený v celém daném ročníku.
 3. Do celkového hodnocení bude zařazeno družstvo, které se zúčastní nejméně dvou kol v daném ročníku Brdské ligy.
 4. Soutěžní družstva mužů a žen, která se umístila na 1.-3. místě budou odměněna pamětní věcnou cenou (ne listina), s uvedením názvu soutěže, ročníku, kategorie a umístění (název soutěže BRDSKÁ LIGA).
 5. Družstvo, které v základním kole dosáhlo výsledku N a i přes to se umístilo na bodovaném umístění, nemá nárok na započítání bodů do celkového hodnocení BL.

XII. Práva a povinnosti Rady Brdské Ligy

Práva:

 1. Vyžadovat na pořadateli odstranění nedostatků před zahájením soutěže. V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže, nezajišťující její regulérnost, má právo nezapočítat výsledky do pořadí BL.
 2. Členové Rady BL budou na soutěžích označeni jmenovkou. Takto označený člen Rady má právo přerušit pokus před odstartováním u příslušného rozhodčího v případě pochybnosti o dodržování pravidel BL. Po přerušení nesmí být manipulováno s nářadím. Může být zastavena stříkačka. Následně bude svolána Rada BL.

Povinnosti:

 1. Minimálně 2 měsíce před předpokládaným začátkem nového ročníku BL (nejlépe v období Leden - Únor) svolat valnou hromadu BL (viz. Ustanovení o valné hromadě).
 2. Před zahájením soutěže překontrolovat regulérnost soutěžní dráhy tuhost terčů a splnění podmínek pro pořadatele, jak jsou uvedeny v pravidlech.
 3. Na závodech musí být přítomni minimálně 3 členové Rady BL, z toho alespoň jeden místopředseda nebo předseda Rady. Pro platné rozhodnutí Rady BL je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných hlasů. V případě sudého počtu členů Rady rozhoduje hlas vyššího představitele Rady.
 4. Vybavit rozhodčí technickými pomůckami (vesty, klaksony a měřicí přípravky).
 5. Dohlížet nad dodržováním pravidel BL.
 6. Překontrolovat správnost výsledkové listiny na každé soutěži a svým podpisem potvrdí její platnost.
 7. Zajistit pravidelné zveřejňování výsledků v novinách a Internetu.
 8. Dohlíží na organizaci celého ročníku BL.
 9. Po každém kole BL provede součet průběžných výsledků.

 XIII. Složení a práva Valné hromady Brdské Ligy

Složení:

 1. Je svolávána Radou BL.
 2. Právo účasti má:
  -  zástupce družstva umístěného na 1.-12. místě v kategorii mužů a 1.-6. místě v kategorii žen
  -  jeden zástupce žadatelů o pořádání kola BL v následujícím ročníku
  -  kandidát na členství v Radě BL
  -  členové Rady BL
 3. Soutěžní družstvo s právem účasti smí vyslat max. 2 zástupce, ale při hlasování mají pouze 1 společný hlas.
 4. Každé SDH umístěné na 1.-12. místě v kategorii mužů a na 1.-6. místě v kategorii žen má možnost vyslat jednoho kandidáta na členství v Radě BL pro příští volební období.

Práva:

 1. Volí sedmičlennou Radu BL na volební období, jejího předsedu, dva místopředsedy a pokladníka.
 2. Určí termíny a místa konání jednotlivých kol následujícího ročníku BL.
 3. Pořadatelé jednotlivých kol a Rada BL se volí tajným hlasováním.
 4. Provádět změny v pravidlech na následující ročník BL

XIV. Podmínky pro pořadatele soutěže

 1. Pořadatel je povinen si zajistit od určeného člena Rady BL technické pomůcky pro rozhodčí.
 2. Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena.
 3. Zajistit zahájení soutěže zazněním státní hymny ČR
 4. Zajistí prostor pro zasedání Rady BL.
 5. Zajistí průběžnou dodávku vody po celou dobu soutěže.
 6. Vyznačit místo pro měření délky hadic.
 7. Přestávka mezi 1 a 2 kolem maximálně 20 minut. Vyhlášení výsledků do 30 minut po skončení posledního útoku.
 8. Pořadatel je povinen zaplatit příspěvek do pokladny BL ve výši 3500,- Kč.
 9. Soutěžní družstva mužů, která se umístila na 1.- 10. místě a soutěžní družstva žen na 1.-6. místě budou odměněna věcnými cenami. Soutěžním družstvům umístěným na 1.- 4. místě, v obou kategoriích, musí být udělena pamětní věcná cena (ne listina), s uvedením názvu soutěže, místa konání, ročníku, kategorie a umístění (název soutěže BRDSKÁ LIGA a příslušný ročník, k němuž může být připojeno další jméno soutěže). Zakazuje se udělovat živé ceny.
 10. Předat výsledkové listiny zástupcům Rady BL ihned po skončení soutěže.
 11. Zajistit instalaci reklam případných sponzorů BL (celého ročníku) na vhodném místě.
 12. Zajistí zdravotnickou službu na viditelném místě, která bude k dispozici po celou dobu soutěže.
 13. Dobře viditelným způsobem vyznačí příjezdovou cestu.
 14. Okolo obou základen umístí koberce o min. přesahu 1metr a koberci vyplní i prostor mezi základnou a kádí. Toto pravidlo odpadá v případě pevného podkladu - beton, asfalt, zámková dlažba.
 15. Zajistí hlavního rozhodčího, rozhodčí základen, startéra, pomocníky startéra, min. 2 rozhodčí nástřiku, 2 rozhodčí na měření délky hadic. Funkce hlavního rozhodčího může být sloučená s funkcí některých rozhodčích, nebo startéra.
 16. Zajistí elektronickou časomíru se čtyřmi sklopnými terči.
 17. Pořadatel je povinen dodržet v plném rozsahu ustanovení uvedené v čl. VI. Technické podmínky, odst. Soutěžní dráhy, a v případě nesrovnalostí, zajistit jejich odstranění před začátkem soutěže ustanoveném dle čl. IV Termíny a začátky soutěží těchto pravidel.
 18. Při dodržení podmínek pro pořadatele soutěže bude 1000,- Kč ze zaplaceného příspěvku vráceno zpět pořadateli.
 19. Pořadatel zajistí sepsání článku z jím pořádaného kola BL a doručí ho radě BL nejpozději 5 dnů po skončení soutěže.
 20. Pořadatel má povinnost jím pořádané kolo BL pojistit.

XV. Protesty

 1. Protesty se podávají k hlavnímu rozhodčímu a o jejich verdiktu rozhoduje spolu s radou BL.
 2. Tiskopisy lze vyzvednout u stanoviště časomíry a budou akceptovány pouze tyto formuláře.
 3. Kauce na podaný protest je 500,- Kč. V případě uznání protestu se vrací, v opačném případě zůstane pořadateli.
 4. Vynesený verdikt je konečný.